Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Asset 5

Fogyasztóvédelmi Tájékoztató

Anya és Nő Programok

Fogyasztóvédelmi Tájékoztató

Anya és nő programok

Fogyasztóvédelmi Tájékoztató

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT lehetséges.

1.     Szolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Gulyás Dorottya e. v.

 

Nyilvántartási szám: 53297075 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Adószám: 69516632-1-43

Székhely: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Üzleti tevékenység helye: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Postacím: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Telefonszám: +36 30 549 3111

E-mail cím: info@anyaesno.hu

Webhely: https://anyaesno.hu/

 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:

https://anyaesno.hu/

internetcímen elérhetõ webhely, az azon elérhetõ weboldalak és aloldalak.

 

2.     Hibás teljesítés

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés idõpontjában nem felel meg a szerzõdésben vagy jogszabályban megállapított minõségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismernie kellett.

Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

 

3.     Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ egy év.

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

 

4.     Elállási jog

 

Önt a jegyvásárlás kapcsán nem illeti meg az elállás joga, mivel a szerzõdés – az online jegyvásárlással programon, táborban történõ részvételi jog megvásárlása – szabadidõs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, és a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnap került kikötésre.

 

 

5.     Panasztételi lehetõségek, vitarendezési fórumok

Az alábbiakban az általános szerzõdési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetõségekrõl.

5.1.    Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minõségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetõségeken:

Gulyás Dorottya e. v.

Cím: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Telefon: +36 30 549 3111

E-mail cím: info@anyaesno.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésõbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

 

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

 

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

 

A panaszról felvett jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Felhasználó neve, lakcíme,

- a panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja,

- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

- a jegyzõkönyvet felvevõ személy és - telefonon vagy elektronikus úton  közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

- a jegyzõkönyv felvételének helye, ideje,

- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megõrizni, és azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltetõ testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetõségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltetõ testületi eljárást.

 

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendezõdik, a Felhasználó a következõ szervekhez fordulhat.

 

5.2.    Békéltetõ testülethez fordulás lehetõsége

 

Felhasználó (fogyasztó) a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek közötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltetõ testület díjmentes eljárását is kérheti.

 

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testület illetékes. A békéltetõ testületek elérhetõségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

 

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektõl eltérõ, másik békéltetõ testületet jelölhet meg.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetõ testület:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

által mûködtetett Budapesti Békéltetõ Testület

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei megtalálhatók a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

által mûködtetett Budapesti Békéltetõ Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: 
https://bekeltet.bkik.hu/

 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

 

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzõdésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedõ közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Budapesti Békéltetõ Testület jogosult eljárni.

 

Szolgáltatót a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli.

 

A békéltetõ testület a megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokról és kötelezettségekrõl.

 

5.3.    Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhetõ webhelyen talál.

5.4.    Felhasználó a szolgáltatás minõségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minõségére, felelõsségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetõségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Budapest Fõváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Fõosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017  

 

5.5.    Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetõségeit bíróság elõtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: 
http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
 

2021. december 17.

Gulyás Dorottya e. v.