Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Asset 5

Adatkezelési Tájékoztató

Anya és Nő Programok

Adatkezelési Tájékoztató

Anya és nő programok

Adatkezelési Tájékoztató

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT lehetséges.

1.        Adatkezelõ azonosítása

A https://anyaesno.hu/ internet címen elérhetõ weboldalt

Gulyás Dorottya e. v.

 

Nyilvántartási szám: 53297075 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Adószám: 69516632-1-43

Székhely: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Üzleti tevékenység helye: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Postacím: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Telefonszám: +36 30 549 3111

E-mail cím: info@anyaesno.hu

Webhely: https://anyaesno.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelõ) üzemelteti.

 

2.        Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

2.1.         Adatkezelõ a Felhasználók adatait elsõsorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre (Grt.).

rendelkezései alapján kezeli.

2.2.        Jelen tájékoztató hatálya a https://anyaesno.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhetõ szolgáltatások igénybevétele és a webhelyen leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3.        Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngészõ, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelõtõl szolgáltatást megrendelõ természetes személyek. 

 

3.        Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

3.1.        Adatkezelõ a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyûjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

3.2.        Adatkezelõ a sütik által megvalósított adatkezelésrõl külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.4.        Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

4.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely "KAPCSOLAT” menüpontjából elérhetõ üzenetküldõ felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelõnek üzenetet küldõ Felhasználók.

 

4.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás elõtti adatkezelés jogszerûségét.

 

4.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldõ Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelõ csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerûen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelõ nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelõ nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszerébõl.

4.4.        Az adatkezelés célja: Adatkezelõvel történõ üzenetváltás lehetõvé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

-         üzenet írása a weboldalon,

-         e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

-         a fenti módokon Adatkezelõhöz érkezõ üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelõ 2 munkanapon belül teljesít.

 

A telefonszám akkor kerül felhasználásra, ha Felhasználó üzenetben felvetett kérdése összetett, ezért célszerûbb telefonbeszélgetés formájában megválaszolni.

 

4.5.        Az adatkezelés idõtartama: az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelõ az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követõen törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követõen törli Adatkezelõ az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerzõdéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerzõdés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és idõtartama az 7. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

4.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán.

 

 

 

5.        Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

5.1.        Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen feliratkozik a hírlevélre.

 

5.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezõk kitöltését követõen a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat elõtti checkbox bejelölésével adja meg.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás elõtt végzett adatkezelés jogszerûségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelõ általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétõl függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelõ tájékoztatását követõen meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelõ a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

 

a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó:
-
neve,

- e-mail címe,

 

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,

- feliratkozás dátuma.

5.4.        Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelõ által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelõ szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönzõ tartalmak küldését jelenti.

 

5.5.        Az adatkezelés idõtartama: Adatkezelõ a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történõ törléséig kezeli.

 

5.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán.

 

 

 

6.        Értesítéshez kapcsolódó adatkezelés

 

6.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: aki a weboldalon a „Szeretnél értesítést a táborról?” felirat alatt feliratkozik a táborral kapcsolatos értesítõ üzenetek kérésére.

 

6.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelõzõen végzett adatkezelés jogszerûségét.

 

6.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

- név,

- e-mail cím.

 

6.4.        Az adatkezelés célja: értesítés küldése az érdeklõdõ Felhasználó részére a táborok dátumáról, valamint programjairól.

 

6.5.        Az adatkezelés idõtartama: Adatkezelõ a táborról szóló értesítések céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történõ törléséig kezeli.

 

6.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán.

 

 

7.        Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

7.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a Szolgáltató által szervezett programra, táborra jegyet megrendelõ Felhasználók.

 

7.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

7.3.        Kezelt adatok körének meghatározása: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetõségek körét érinti.

A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- számlázási címe,

- telefonszáma

- e-mail címe,

- megrendelt jegy(ek) megjelölése,

- megrendelt jegy(ek) vételára,

- fizetési mód,

- megrendelésekor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,

- megrendelés idõpontja,

- fizetés idõpontja.

7.4.        Az adatkezelés célja: a megrendelése nyomán létrejövõ szerzõdés megkötése és teljesítése.

 

7.5.        Az adatkezelés idõtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelõ a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idõ a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követõen az adatokat Adatkezelõ egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak a számlákon szereplõ adatok (név, cím, megrendelt jegyre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerzõdéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplõ további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem esõ – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelõ megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelõ a szerzõdéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés idõtartamát az elévülés bekövetkezésének új idõpontjáig meghosszabbítja.

7.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelrõl szóló törvény által elõírt bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 

 

8.        Adattovábbítás

 

8.1.        Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizetõ Felhasználók.

 

8.2.        Az adattovábbítás címzettje:

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Simplepay)

Rövidített név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Postacím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
E-mail: 
ugyfelszolgalat@simple.hu
Webhely: 
https://www.simplepay.hu/

 

gazdasági társaság, mint az Adatkezelõ webhelyén igénybe vehetõ online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

8.3.        Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelõzõ és –felderítõ rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelõ rendszert, melynek mûködtetéséhez az Adatkezelõ általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelõen a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelõzõ és –felderítõ rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

- a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,

- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,

- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

 

Adatkezelõ és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelõzés, az online fizetések megfelelõ mûködésének biztosítása. Mindkét szervezet fõ bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelõ mûködése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

 

Az adattovábbítás lehetõvé teszi a csalások kiszûrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülõ akadályok elhárítását.

 

Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak körébõl kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebbõl következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentõs kockázattal nem jár, további érzékelhetõ hatást nem gyakorol rá.

 

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

 

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékû beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési mûvelet.

 

8.4.        A továbbított adatok köre:

 

- a vásárlás során kosárba helyezett jegyek és a kosárban megjelenõ vásárlási adatok (árak, költségek)

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- cím

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelõ birtokába.

 

8.5.        Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelõ mûködtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítõ rendszer – mûködtetése, valamint a Felhasználó részére történõ ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

8.6.        A SimplePay által megvalósított adatkezelésrõl, az adatkezelés további körülményeirõl – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos körérõl, adatkezelés idõtartamáról – a Felhasználó bõvebben tájékozódhat a http://simplepay.hu/vasarlo-aff oldalon.

 

8.7.        Adatkezelõ üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

8.8.        Adatkezelõ a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

 

9.        Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelõ adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

9.1.        Tárhelyszolgáltató

 

9.1.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

9.1.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Websupport Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság

Rövidített név: Websupport Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419 – Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25138205-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 700 4140

E-mail cím: info@tarhelypark.hu

Webhely: https://tarhelypark.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.1.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

9.1.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása.

 

9.1.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintõ adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési idõtartamokkal.

 

9.1.6.        Az adatokfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

 

9.2.        Weboldal fejlesztõ

 

9.2.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

9.2.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

Dr. Benczúrné Lázár Éva e. v.

 

Nyilvántartási szám: 54287158 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Adószám: 74727618-1-39

Székhely: 8200 Veszprém Hóvirág utca 9. fsz. 2.

Postacím: 8200 Veszprém Hóvirág utca 9. fsz. 2.

Telefonszám: +36 20 386 7763

E-mail cím: kolozsi.marta@kolordsgn.hu

Webhely: https://kolordsgn.hu/

egyéni vállalkozót, mint a weboldal fejlesztõjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.2.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

9.2.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása a szükséges információtechnológiai mûveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

9.2.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintõ adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési idõtartamokkal.

 

9.2.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai mûveleteket jelenti.

 

 

9.3.        Elektronikus levelezõ tárhely, illetve szoftver biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

9.3.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelõ elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

 

9.3.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Websupport Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság

Rövidített név: Websupport Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419 – Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25138205-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 700 4140

E-mail cím: info@tarhelypark.hu

Webhely: https://tarhelypark.hu/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztõjét és tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

9.3.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsõsorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

9.3.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés mûködésének biztosítása.

 

9.3.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelõ az elektronikus levelezés során történõ üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerzõdéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerzõdés szempontjából lényeges, abban az esetben az érintett elektronikus levelekre vonatkozóan az Adatfeldolgozó által folytatott adatkezelés idõtartama a 7. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

9.3.6.        Az adatfeldolgozás jellege: a megõrzési idõk alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idõ alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

 

9.4.        Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

9.4.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

9.4.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

MailerLite Ltd.

 

Székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország

Postacím: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

E-mail: info@mailerlite.com

Webhely: https://www.mailerlite.com/ 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelõ által használt hírlevél küldõ szoftver fejlesztõjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.4.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

 

9.4.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelõ által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása, a szoftver biztonságos mûködtetéséhez szükséges technikai mûveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

9.4.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történõ törléséig.

 

9.4.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldõ szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai mûveleteket jelenti.

 

 

9.5.        Számlák elõállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

9.5.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

9.5.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

 

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Telefon: +36 30 3544 789

E-mail: info@szamlazz.hu

Webhely: https://www.szamlazz.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelõ által használt számlázó szoftver fejlesztõjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.5.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt szolgáltatás megjelölését, a vásárlás idõpontját és a vételárat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

9.5.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelõ által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása, a szoftver biztonságos mûködtetéséhez szükséges technikai mûveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

9.5.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

 

9.5.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai mûveleteket jelenti. 

 

9.6.         Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

9.7.        Adatkezelõ a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

10.    Adatvédelem, adatbiztonság

 

10.1.   Adatkezelõ az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belsõ eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelõ intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

10.2.   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelõ informatikai rendszere kezdettõl fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

10.3.   Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelõ biztonsági intézkedések mellett.

 

10.4.   Ennek érdekében Adatkezelõ a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelõen Adatkezelõ titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelõ meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelõssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ felelõsségteljes kezelése.

 

11.    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

11.1.   Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az Adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. A tájékoztatást Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerû mértékû díjat számíthat fel (a 12. pont szerint).

11.2.   Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerzõdésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

11.3.   A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

 

11.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelõ megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az Adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelõ jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.5.   A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelõ a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történõ adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyûjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelõ a helyesbítésrõl, a korlátozásról és a törlésrõl az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelõket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellõzhetõ ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.

Ha az Adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

11.6.   Értesítési kötelezettség: Adatkezelõ a helyesbítésrõl, a korlátozásról és a törlésrõl az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelõket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.

 

11.7.   Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelõ jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

12.    Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

12.1.   A 11. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelõ. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó, az Adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerû összegû díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést.

12.2.   Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az Adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelõ, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

12.3.   Ha az Adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 13. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

12.4.   Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetõvé tevõ módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelõhöz. A kérelmet beterjesztõ Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelõ csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelõnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerõsítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

12.5.   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelõ 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6. alatti címére, e-mailben az info@anyaesno.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelõ csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelõnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címérõl küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel idõpontjának az elküldést követõ elsõ munkanapot kell tekinteni.

 

 

 

13.    Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetõségeiket bíróság elõtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: 
http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

2021. december 17.

Gulyás Dorottya e. v.